Kurilni odbor Žalec

 

Priimek in ime člana

Zastopa interese lastnikov:

Kontakt

1.

ROJNIK Vlado

Čopova 1 – 6

 041 976 888
2.

ŽGANK MEŽA Tatjana

I. in II. Osnovna šola Žalec

03 713 24 22

(I. OŠ Žalec)

3.

SOFTIĆ Nedžad

Heroja Staneta 2 – 7

031 231 279

4.

ŠVALJEK Vjekoslav

Bevkova 5 – 12

Arničeva 2, 4

Kidričeva 11

040 817 509

5.

KOBAL ŠORLI Petra

Stanovanja in poslovni prostori v večstanovanjskih zgradba, last Občine Žalec

03 713 64 74

(Občina Žalec)

6.

STARIČ ŽIKIČ Natalija

Vrtci Občine Žalec

03 713 14 66 

(Vrtci OŽ)

7.

CIMERMAN Tilen

Florjana Pohlina 1 – 4

Bratov Letonja 1 – 3

041 481 184

8.

KUGLER Zvonimir

Kidričeva 1 – 7

Prežihova 1, 3, 5

Tomšičeva 1, 1a

041 562 663

9.

KOSI Stanislav

Mestni trg 2 – 7

Aškerčeva 1, 3

040 726 251

izvleček 65. seje

izvleček iz zapisnika 64. seje

izvleček iz zapisnika 63. seje KO Žalec

Izvleček zapisnika 61. seje KO Žalec s prilogami

 

I  Z  V  L  E  Č  K  I    I Z    Z  A  P  I  S  N  I  K  O  V

59. seje Kurilnega odbora v zvezi s toplotnim ogrevanjem v mestu Žalec, ki je bila dne 28. 6. 2017 ob 16. 00 uri v sejni sobi podjetja SIPRO, d.o.o, Žalec

 

SKLEP 1/1:

Člani KO vzamejo na znanje informacijo o realizaciji sklepov 58. seje Kurilnega odbora. Ime g. Rojnika se popravi.

SKLEP 2/1:

Člani Kurilnega odbora potrdijo obračun prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2016/2017. – priloga 1

SKLEP 3/1:

Kurilni odbor vzame na znanje poročilo o stroških, porabi plina, pregled skupno proizvedenih MW/h, mesečni popisi ter povprečnih temperatur za kurilno sezono 2016/2017. – priloga 2

SKLEP 4/1:

Člani KO potrdijo kalkulacijo fiksni del cene toplotne oskrbe za kurilno sezono 2017/2018. – priloga 3

SKLEP 4/2:

Člani KO potrdijo plan tekočega vzdrževanja za kurilno sezono 2017/2018. – priloga 4

SKLEP 4/3:

Člani KO potrdijo predlog stroškov upravljanja za kurilno sezono 2017/2018.

SKLEP 4/4:

Člani KO potrdijo povprečni fiksni strošek ogrevanja v višini 0,25 €/ m2, z DDV-jem. Cena velja od 1. 7. 2017 dalje. – priloga 5

SKLEP 4/5:

Akontacije za kurilno sezono 2017/18 se oblikujejo na podlagi dejanske porabe pretekle kurilne sezone, za vsakega odjemnika toplotne energije, pričakovanih stroškov porabe zemeljskega plina in električne energije, ob upoštevanju temperaturnega povprečja.

SKLEP 4/6:

V primeru preseženih stroškov se takoj skliče korespondenčna seja KO.

SKLEP 4/7:

Člani KO želijo k zapisniku priloženo tabelo povprečnega fiksnega stroška ogrevanja za zadnjih 10 let. – priloga 6

SKLEP 5/1:

Člani Kurilnega odbora potrdijo plan investicijskih stroškov za kurilno sezono 2017/2018. – priloga 7

SKLEP 5/2:

Plan predvidenih stroškov za vrtce, šole in zavode se zagotovi iz občinskega proračuna. Sredstva direktno pridobi Sipro, po predloženem predračunu in se dogovori za realizacijo.

SKLEP 6/1:

Člani KO vzamejo na znanje informacijo o vpisu kotlovnic v kataster stavb.

SKLEP 6/2:

Nadzornemu odboru večstanovanjske zgradbe Tomšičeva 1 se pošlje dopis, kot odgovor na njihov prispeli dopis.

SKLEP 6/3:

Člani KO se strinjajo, da se bistvo gradiva sej objavljajo na spletni strani Sipra.