Kurilni odbor Pod smrekami

Kurilni odbor Pod smrekami 10-18

Člani Kurilnega odbora Pod smrekami 10 – 18

DOLER Aleksander Pod smrekami 10

KURNIK Mirko Pod smrekami 11

SITAR Božo Pod smrekami 12

MIKEK Andrej Pod smrekami 14

ŽOHAR Ivan Pod smrekami 15

PANIČ Franc Pod smrekami 16

VASLE Milan Pod smrekami 17

RAKUŠA Mitja Pod smrekami 18

 

VSI UPORABNIKI TOPLOTNE ENERGIJE

POD SMREKAMI 10-18

I  Z  V  L  E  Č  E  K I   I Z    Z  A  P  I  S  N  I  K  O V

 

Izvleček 32. seje

 

Izvleček iz zapisnika 31. seje KO Pod smrekami

 

  29. seje Kurilnega odbora Pod Smrekami, Šempeter, ki je bila dne 6. 7. 2017 ob 17. uri v kotlovnici stanovanjske stavbe Pod Smrekami 10, Šempeter.

1. Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 29. seje.

2. Člani Kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo o poslovanju kotlovnice za kurilno sezono 2016/2017.

3. Člani kurilnega odbora potrdijo porabo zemeljskega plina za kurilno sezono 2016/2017 v višini 70.644 m3.

4. Člani KO potrdijo fiksni strošek ogrevanja za kurilno sezono 2017/2018 v višini 0,0568 €/m2.

5. Člani KO pozovejo g. Paniča ali je pripravljen opravljati dela kurjača. V kolikor se s predlogom ne strinja, ostajajo strojniki centralnega ogrevanja v vlogi kurjača, preko podjetja Sipro.

 

  1. izredne seje Kurilnega odbora Pod Smrekami, Šempeter, ki je bila dne 6. 2. 2017 ob 17. uri v kotlovnici stanovanjske stavbe Pod Smrekami 10, Šempeter

SKLEP 1/1:

Člani Kurilnega odbora potrdijo zapisnik 27. izredne seje.

SKLEP 2/1:

Člani Kurilnega odbora potrdijo odstopni izjavi g. Treplja in g. Franceta.

SKLEP 2/2:

Člani KO sklenejo, da se na vabila za sestanke ZL doda točka izvolitev novih članov v Kurilni odbor, za stavbe: Pod smrekami 11, 16 in 18.

SKLEP 3/1:

Člani Kurilnega odbora sklenejo, da se 14 dni po končanju zadnjega sestanka ZL za večstanovanjske stavbe Pod smrekami in izvolitvi treh novih članov v KO, skliče sestanek KO, kjer se izvoli nov predsednik KO izmed članov KO.

 

  1. seje Kurilnega odbora Pod Smrekami, Šempeter, ki je bila dne 7. 7. 2016 ob 17. uri v kotlovnici stanovanjske stavbe Pod Smrekami 10, Šempeter

SKLEP 1/1:

Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 23. seje.

SKLEP 2/1:

Člani Kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo o poslovanju kotlovnice za kurilno sezono 2015/2016.

SKLEP 2/2:

Članom Kurilnega odbora se pošlje odgovor Gen-I-ja glede povišanja porabe električne energije.

SKLEP 3/1:

Člani kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2016.

SKLEP 3/2:

Iz dnevnega reda vabila se v bodoče črta točka o pregledu poročil neplačnikov.

SKLEP 3/3:

Seznanitev o skupnem znesku dolga in številu postopkov, bo na naslednjih sejah v finančnem poročilu prihodkov in odhodkov.

SKLEP 4/1:

Člani kurilnega odbora potrdijo porabo zemeljskega plina za kurilno sezono 2015/2016 v višini 67.716 m3.

SKLEP 5/1:

Člani KO potrdijo fiksni strošek ogrevanja za kurilno sezono 2016/2017 v višini 0,050 €/m2.

SKLEP 6/1:

Člani kurilnega odbora potrjujejo odstopno izjavo ga. Mihaele Cilenšek.

SKLEP 6/2:

Člani kurilnega odbora pozivajo lastnike stanovanj Pod smrekami 14, da s sklepom ZL ali podpisno listo izberejo novega člana, ki bo zastopal njihove interese v Kurilnem odbor ali, da z omenjenimi dokumenti potrdijo Andreja Mikeka.