Kurilni odbor Praprotnikova 7, 11

 

 

VSI UPORABNIKI TOPLOTNE ENERGIJE

PRAPROTNIKOVA 7 in 11

I  Z  V  L  E  Č  E  K I    I Z    Z  A  P  I  S  N  I  K  O V 

 

Izvleček zapisnika 14. seja KO Praprotnikova

 

13. seje Kurilnega odbora Mozirje, z dne 29. 6. 2017

SKLEPI:

 1. Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 12. seje KO, s popravkom SKLEPA 3/2, ki se po novem glasi: Iz dnevnega reda vabila se v bodoče črta točka o pregledu poročil neplačnikov, razen za odprte terjatve, ki so zapadle do vključno 30. 4. 2011.
 2. Člani Kurilnega odbora potrdijo prihodke in odhodke za kurilno sezono 2016/2017 na osnovi novega  pregleda prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2016/2017.
 3. Člani potrdijo, da se na finančnem poročilu ločeno prikazujejo odprte terjatve, ki so zapadle do vključno 30.4.2011.
 4. Člani Kurilnega odbora potrdijo poročilo o nabavi in porabi EL kurilnega olja za kurilno sezono 2016/2017.
 5. Zaloga 1.500 litrov kurilnega olja iz kurilne sezone 2016/2017 se prenese v kurilno sezono 2017/2018.
 6. Popravki iz tabele »Poraba po posameznih kurilnih obdobjih po stavbah v MWh in spec. poraba kWh/m²« se upoštevajo na naslednjem kurilnem odboru.
 7. Člani kurilnega odbora potrdijo novo ceno ogrevanja za fiksni del v višini 0,29 €/m2.
 8. Člani kurilnega odbora potrdijo izvedbo potrebnih del podanih v obrazložitvi.

 

 1. seje Kurilnega odbora Mozirje, z dne 20. 7. 2016

SKLEPI:

 1. Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 11. seje KO.
 2. Člani Kurilnega odbora potrdijo prihodke in odhodke za kurilno sezono 2015/2016 na osnovi novega  pregleda prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2015/2016.
 3. Sredstva kotlovnice v znesku 450,42 EUR se porabijo za plačilo dimnikarskih storitev, vzdrževanja in stroškov materiala.
 4. Člani kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2016.
 5. Iz dnevnega reda vabila se v bodoče črta točka o pregledu poročil neplačnikov.
 6. Seznanitev o skupnem znesku dolga bo na naslednjih sejah v finančnem poročilu prihodkov in odhodkov.
 7. Člani Kurilnega odbora potrdijo poročilo o nabavi in porabi EL kurilnega olja za kurilno sezono 2015/2016.
 8. Zaloga 200 litrov kurilnega olja iz kurilne sezone 2015/2016 se prenese v kurilno sezono 2016/2017.
 9. Člani kurilnega odbora potrdijo novo ceno ogrevanja za fiksni del v višini 0,28 €/m2.

 

 1. seje Kurilnega odbora Mozirje, ki je bila dne 1. 7. 2015 ob 15.30 uri v prostorih Društva upokojencev Mozirje, Praprotnikova 7

SKLEP 1/1:

Člani Kurilnega odbora potrdijo razrešitev člana Kurilnega odbora Podsedenška Staneta

SKLEP 1/2:

Člani Kurilnega odbora potrdijo novo članico Franko Marijo (Društvo upokojencev Mozirje).

SKLEP 1/3:

Za predsednika Kurilnega odbora se imenuje Vipavca Alojza.

SKLEP 2/1:

Člani Kurilnega odbora potrdijo prihodke in odhodke za kurilno sezono 2014/2015.

SKLEP 2/2:

Plačana sredstva od izvršb za dolg, ki je nastal pred 30. 4. 2012 v višini 183,25 €, se poknjižijo v dobro sredstev kotlovnice.

SKLEP 3/1:

Člani Kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2015.

SKLEP 3/2:

Na seji se sočasno s poročilom dolžnikov o neplačnikih za kotlovnico za tekočo kurilno sezono, priloži še vpogled poročila za preteklo kurilno sezono.                                                

SKLEP 4/1:

Člani Kurilnega odbora potrdijo poročilo o nabavi in porabi EL kurilnega olja, za kurilno sezono 2014/2015.

SKLEP 4/2:

Zaloga 1.300 l EL kurilnega olja iz kurilne sezone 2014/2015, se prenese v kurilno sezono 2015/2016.

SKLEP 5/1;

Člani Kurilnega odbora potrdijo novo ceno ogrevanja za fiksni del, v višini 0,33 €/m2.

 

 1. seje Kurilnega odbora Mozirje, z dne 3. 7. 2014

SKLEPI:

 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo prihodke in odhodke za kurilno sezono 2013/2014.
 1. Člani kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2014.
 1. Pri določenih dolžnikih se opravijo ustrezne poizvedbe in se o tem obvesti lastnika stanovanja.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo poročilo o nabavi in porabi EL kurilnega olja za kurilno sezono 2013/2014.
 1. Zaloga 400 litrov kurilnega olja iz kurilne sezone 2013/2014 se prenese v kurilno sezono 2014/2015.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo novo ceno ogrevanja za fiksni del v višini 0,33 EUR/m2.
 1. Člani KO potrdijo višino akontacij, kot so bile preteklo kurilno sezono.