Kurilni odbor Kasaze 105, 105/A

Kurilni odbor Kasaze 105, 105/A

Člani Kurilnega odbora Kasaze 1055, 105/A:

LAZARIKIĆ Siniša Kasaze 105

HRVATIN Helena Kasaze 105

HABRUN Ivan Kasaze 105/A

PODKRAJŠEK Dani Kasaze 105/A

HAFNER Roman Kasaze 105/A

 

Letno poročilo o porabi toplotne energije 2022/2023

202302813-letno_poročilo-TO-03

 

VSI UPORABNIKI TOPLOTNE ENERGIJE
KASAZE 105 IN 105/A

I Z V L E Č K I   I Z    Z A P I S N I K O V

izvleček iz zapisnika 8. seje

Izvleček zapisnika 7. seje Kasaze 105, 105A

 

  1. seje Kurilnega odbora Kasaze 105 in 105a, ki je bila dne 22. 6. 2017 ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Liboje.

SKLEP 1/1:

Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 5. seje KO.

SKLEP 2/1:

Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2016/2017.

SKLEP 3/1:

Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo EL kurilnega olja v višini 13.400 l za kurilno sezono 2016/2017.

SKLEP 3/2:

Zaloga 2000 l EL kurilnega olja, iz kurilne sezone 2016/2017, se prenese v kurilno sezono 2017/2018.

SKLEP 4/1:

Člani KO potrdijo strošek fiksnega dela ogrevanja za kurilno sezono 2017/2018, v višini 0,28 €/ m2.

SKLEP 5/1:

Člani Kurilnega odbora se seznanijo z informacijo cisterne in ureditev skladišča in potrdijo navodila inšpektorice za ureditev.

 

5. seje Kurilnega odbora Kasaze 105 in 105a, ki je bila dne 6. 7. 2016 ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Liboje.

SKLEP 1/1:
Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 4. seje KO.

SKLEP 2/1:
Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2015/2016.

SKLEP 3/1:
Člani kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2016.

SKLEP 3/2:
Iz dnevnega reda vabila se v bodoče črta točka o pregledu poročil neplačnikov.

SKLEP 3/3:
Seznanitev o skupnem znesku dolga bo na naslednjih sejah v finančnem poročilu prihodkov in odhodkov.

SKLEP 4/1:
Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo EL kurilnega olja v višini 15.124 l za kurilno sezono 2015/2016.

SKLEP 4/2:
Zaloga 2.400 l EL kurilnega olja, iz kurilne sezone 2015/2016, se prenese v kurilno sezono 2016/2017.
SKLEP 5/1:
Člani KO potrdijo strošek fiksnega dela ogrevanja za kurilno sezono 2016/2017, v višini 0,25 €/ m2.

SKLEP 6/1:
Člani KO se strinjajo, da se zapisniki sej pošiljajo Vrtcu Občine Žalec.

SKLEP 6/2:
Člani KO dovolijo, da se na novo spletno stran objavi seznam članov z naslovi zgradb, ki jih zastopajo, kot tudi izvlečki iz zapisnikov zadnjih pet let.

 

  1. seje Kurilnega odbora Kasaze 105 in 105a, ki je bila dne 23. 6. 2015 ob 17.00 uri v skupnih prostorih Kasaze 111.

SKLEPI:

  1. Člani Kurilnega odbora potrdijo prihodke in odhodke za kurilno sezono 2014/2015.
  1. Člani kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2015.
  1. Člani Kurilnega odbora potrdijo poročilo o nabavi in porabi EL kurilnega olja, za kurilno sezono 2014/2015.
  1. Zaloga 1.100 l EL kurilnega olja iz kurilne sezone 2014/2015, se prenese v kurilno sezono 2015/2016.
  1. Člani Kurilnega odbora potrdijo novo ceno ogrevanja za fiksni del, v višini 0,28 €/m2.
  1. Strokovna služba Sipra, do naslednje seje preveri možnost plinifikacije kotlarne in o tem poroča članom Kurilnega odbora.