Energetika

Podjetje SIPRO, d.o.o, Žalec, upravlja s toplovodnimi sistemi v mestu Žalec in krajih Polzela, Kasaze, Mozirje, Petrovče ter Šempeter.

Vedno iščemo nove tehnologije in načine proizvodnje toplotne energije, ki bi uporabnikom omogočili nemoteno in cenovno ugodno ogrevanje bivalnih prostorov.

MESTO ŽALEC

SPLOŠNO
Naše podjetje je v kurilni sezoni 1993/94 prevzelo v upravljanje toplovodni sistem od takratnega Komunalnega podjetja p.o. Žalec. Toplovodno razvodno omrežje do vseh uporabnikov, kakor tudi sama kotlovnica, sta bila v zelo slabem stanju.

Tako smo v I. fazi pričeli s ceno ogrevanja zagotavljati sredstva za popravilo obstoječega sistema. V II. fazi smo si zadali nalogo, da vse uporabnike (toplotne postaje) povežemo preko računalniške mreže s centralno kotlovnico.

KOTLARNA
V ogrevalni sezoni 1993/1994 in naprej je obratovala samo kotlarna K1 na lahko kurilno olje z inštalirano močjo 7,5 MW. Ta je oskrbovala s toplotno energijo vse uporabnike, ki so priključeni na toplovodno omrežje, s skupno inštalirano priključno močjo 11,32 MW.

V kurilni sezoni 2000/2001 smo se s kurilnim odborom mesta Žalec odločil za zamenjavo energenta in sicer iz ekstra lahkega kurilnega olja na plin.

RAZVODNO OMREŽJE

Toplovodno razvodno omrežje je v zasnovi ločeno med kotlarnama K1 in K2. Kasneje je bila izdelana povezava med kotlarnama, ki je realizirana s cevovodom 2 x MO 150. S to povezavo je omogočena nemotena oskrba porabnikov toplotne energije iz obeh kotlarn.

Povprečna obratovalna doba ob normalnem vzdrževanju za kinete se računa 30 – 50 let. Toplovod, ki je bil položen v “kelit” izvedbi, se postopoma obnovi in izdela v klasični izvedbi, saj se je v praksi pokazalo, da je obratovalna doba bistveno krajša.

TOPLOTNE PREDAJNE POSTAJE

Temperatura toplotnega sistema mesta Žalec se v osnovi krmili centralno v kotlarni, lokalno pa po toplotnih predajnih postajah, ki so po zgradbah.
Na ta način se potrošnja toplotne energije dejansko prilagodi vsakemu potrošniku.

CENTRALNO VODEN TOPLOVODNI SISTEM OGREVANJA – RAZVOJ

 

Glede na to, da je prihajalo in še vedno prihaja do novih povišanj cen energije, smo si zadali nalogo, da zmanjšamo porabo ekstra lahkega kurilnega olja ali plina in hkrati ohranimo ali zvišamo kvaliteto ogrevanja stanovanj. Po zbranih informacijah in ogledih manjših vodenih sistemov ogrevanja v Ptuju in v Velenju, smo se v preteklosti odločili, da se v mestu Žalec opremi kotlarno in toplotne postaje z novejšo avtomatiko ter se poveže s centralno kotlovnico. Z izdelavo računalniškega vodenja toplotne energije se je bistveno zmanjšala poraba lahkega kurilnega olja in kasneje tudi plina. S to idejo smo seznanili člane kurilnega odbora mesta Žalec, ki šteje 9 članov. Le-ti so se strinjali, da podjetje SIPRO, d.o.o., Žalec pridobi tri ponudbe za krmiljenje in nadzor kotlovnice ter toplotnih postaj. Kot najugodnejši ponudnik za izvajanje centralno vodenega sistema je bil izbran Kovintrade Celje – zunanja trgovina. Sredstva za zagotovitev projekta so bila zagotovljena v fiksnem delu cene ogrevanja, od leta 1995 dalje. V skladu s prilivi finančnih sredstev se je tako po fazah izvajal projekt daljinskega krmiljenja toplotne energije.
Takoj po montaži daljinskega krmiljenja se je pokazal prihranek ekstra lahkega kurilnega olja, to pa pomeni, da smo z montažo nove avtomatike dosegli optimalno racionalno rabo lahkega kurilnega olja. Pripombe uporabnikov glede kvalitete gretja so se zmanjšale. Zgradbe tako ob ekstremnih spremembah zunanjih temperatur niso bile več podhlajene oziroma pregrete. Z izgradnjo centralno vodenega sistema ogrevanja s strani uporabnikov praktično ni več reklamacij glede kvalitete ogrevanja.

Zaradi visokih cen naftnih derivatov, smo tako v kurilni sezoni 2001/2002 prešli na nov energent, na zemeljski plin. S tem so se cene ogrevanja za mesto Žalec še občutno znižale.

Z uvedbo računalniško vodenega centralnega sistema ogrevanja smo dosegli optimalne rezultate vseh zastavljenih ciljev razvoja. Prihranki pri porabi plina so še možni, vendar je potrebno s strani lastnikov vložiti sredstva v tesnjenje oziroma zamenjavo oken in izdelavo toplotno zaščitnih fasad na stanovanjskih zgradbah.

CILJI RAZVOJA

  1. Zmanjšanje porabe kurilnega olja.
  2. Doseganje kvalitetnejše oskrbe uporabnikov s toplotno energijo.
  3. Hitro odkrivanje in odpravljanje napak pri ogrevanju.
  4. Cenejše ogrevanje.
  5. Skrb za okolje, v katerem so locirane kotlarne.

OSTALI KRAJI

POLZELA
V kraju Polzeli upravljamo s centralno kotlovnico, na katero je priključeno enajst stanovanjskih zgradb in zdravstveni dom. Skupna ogrevalna površina znaša 11.032 m2. Uporabniki so povezani s centralno kotlovnico s toplovodnim razvodnim omrežjem. Ceno ogrevanja, vzdrževanja naprav in režim kurjenja določa dvanajst članov kurilnega odbora. Kurilni odbor je imenovan s strani uporabnikov, iz vsake zgradbe po en predstavnik. Inštalirana moč kotlovnice je 1.74 MW. Kot v mestu Žalec, se je kraj Polzela odločil na zamenjavo energenta. Tako so leta 2006 začeli s preureditvijo kotlovnice. Zemeljski plin je bil aktiviran v kurilni sezoni 2006/2007.

V letošnjem letu se je začela zidati nova večstanovanjska zgradba, ki se bo tudi priključila na omenjeno centralno kotlovnico.

ŠEMPETER

V kraju Šempeter upravljamo s centralno kotlovnico, s katero ogrevamo 6.411 m2. V letu 2005 smo izvedli predelavo kotlovnice iz kurilnega olja na zemeljski plin. Sredstva za zagotovitev obnove kotlovnice so prispevali lastniki stanovanj.

KASAZE
V naselju Kasaze upravljamo z dvema kotlovnicama. Energent je ekstra lahko kurilno olje. Prva kotlovnica, z močjo 0,34 MW in je locirana v stanovanjski zgradbi Kasaze 105/a. Na omenjeno kotlovnico je še priključena stanovanjska zgradba Kasaze 105. Skupna ogrevalna površina znaša 1.568 m2.

Druga kotlovnica je locirana v stanovanjski zgradbi Kasaze 109. Iz te kotlovnice se grejejo stanovanja v stanovanjski zgradbi Kasaze 111, 110. Skupna ogrevalna površina znaša 2.413 m2.

PETROVČE
V naselju Dobriša vas v Krajevni skupnosti Petrovče upravljamo z eno kotlovnico. Kotlovnica je locirana v stanovanjski zgradbi Dobriša vas 3/a. Iz te kotlovnice oskrbujemo s toplotno energijo še stanovanja v stanovanjski zgradbi Dobriša vas 3/b. Skupna ogrevalna površina znaša 1.437 m2. Inštalirana moč kotla je 0,35 MW.

Vse kotlovnice so opremljene z ustrezno avtomatiko. Z naše strani izvajamo dnevni nadzor delovanja naprav v kotlovnicah (dopoldan in popoldan). Na željo strank smo na mobilni številki dosegljivi 24 ur na dan, saj ima vodja toplotne oskrbe telefon vedno pri sebi. Redne servise in morebitne okvare urejamo pogodbeno s kooperanti.