Prednost

Obrazložitev:

Namen takšne primerjave je v tem, da opozorimo lastnike stanovanj na upravnike, ki v eni osebi združujejo znanja iz gradbeništva, pravne storitve in finančne storitve.

Običajno so takšna podjetja registrirana kot samostojni podjetniki ali pa so družinska podjetja z največ tremi zaposlenimi. Takšna podjetja ponujajo storitve po nižji ceni samo zato, da pridobijo lastnike stanovanj.

Ker pa takšna podjetja s tako nizkimi stroški ne morejo poslovati, morajo pri vsaki storitvi (ki jo opravijo njihovi kooperanti) še zaračunati 3 do 5% provizijo, s čimer pa lastniki stanovanj običajno niso seznanjeni.

Glede na takšna dejstva imamo namen, da vsem lastnikom stanovanj prikažemo prednosti podjetja SIPRO v primerjavi s podjetniki, ki zaposlujejo enega ali dva delavca.

Takšne prednosti so:

 1. Dolgoletna tradicija in poznavanje stanovanjske problematike.

Vsa manjša podjetja so bila ustanovljena po letu 1992 in so pričela s poslovanjem brez predhodnega znanja.

 1. Finančna stabilnost podjetja (solastništvo Občina Žalec).

Zaradi majhnega obsega poslovanja in različnih interesov je možna zloraba lastnikov stanovanj (poberejo finančna sredstva in prenehajo poslovati).

 1. Sodobna računalniška podpora pri poslovanju podjetja.

Podjetje SIPRO je samo razvijalo računalniški program in popolnoma ustreza potrebam podjetja. Manjša podjetja običajno kupujejo programe, ki so običajno nedodelani in nimajo možnosti, da jih spreminjajo.

 1. Stalna intervencijska služba v dogovoru s kooperanti, kar pri manjših upravnikih ni možno izvesti. Dnevno reševanje intervencij.

Manjša podjetja zaradi premalega obsega poslovanja težko organizirajo stalno intervencijsko servisno službo, ki bi kvalitetno opravljala svoje delo.

 1. Brezplačna pravna pomoč za stanovanjsko problematiko.

Večina stanovanjskih podjetij, sploh pa manjša podjetja nimajo organizirane pravne službe.

 1. Dajanje brezplačnega kratkoročnega kredita za večja vzdrževalna dela.

Glede na finančno moč mala podjetja niso sposobna dajati kratkoročnih premostitvenih kreditov, je pa večja možnost zlorabe lastnikov stanovanj.

 1. Dajanje vseh informacij za vsak stanovanjski objekt v času poslovanja podjetja (pismeno, po telefonu ali ustmeno).

Manjša podjetja težko pokrivajo delo na terenu in v pisarni, zato je manj možnosti za stalno dajanje informacij.

 1. Podjetje je podpisnik kodeksa dobrih poslovnih običajev.

Redki mali podjetniki so podpisniki kodeksa.

 1. Neprestano sodelovanje in dogovarjanje z lastniki (predstavniki lastnikov).

Vsako leto, vsaj enkrat, na vsakem objektu organiziramo sestanek z lastniki.

 1. Neprestano izobraževanje zaposlenih za potrebe stanovanjskega gospodarstva.

Naš moto je – več znaš, več veljaš – zato neprestano izobražujemo kadre.

 1. Možnost, da lastniki pri upravniku SIPRO namensko zbirajo sredstva za njihov stanovanjski objekt. Zbrana sredstva se ob koncu leta obrestujejo. 

Gre za vzajemno sodelovanje med upravnikom in lastniki stanovanj v občini Žalec. Večina lastnikov namensko zbira sredstva za vzdrževanje stanovanj, česar mali podjetniki ne počnejo ali pa zelo redko.