CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK 2023

CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK 2023

CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK 2023

V mesecu juniju 2023 je podjetje že sedmo leto zapored podalo vlogo za podaljšanje certifikata Zaupanja vreden upravnik in na podlagi izpolnjenih pogojev dobilo PODALJŠANJE certifikata ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK 2023, ki velja do 31. 5. 2024.

Pogoji, ki so bili izpolnjeni za podaljšanje certifikata ZVU:

 • da je vlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi (68.320 po SKD 2008);
 • da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe;
 • da direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih 5 letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem gospodarskega subjekta oziroma zoper njega ni uveden kazenski postopek v zvezi s takšnim kaznivim dejanjem;
 • da zoper gospodarski subjekt kot pravno osebo ni uveden kazenski postopek niti njegovo poslovanje ni prepovedano s sodno odločbo po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;
 • da je pri gospodarskem subjektu v rednem delovnem razmerju zaposlena vsaj ena oseba, ki ima pridobljeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe in 10 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti ali VII. stopnjo izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti;
 • da v obliki ustreznih delovnih razmerij ali s pomočjo dolgoročnih pogodb z zunanjimi izvajalci zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo izvajalcev posameznih nalog, ter zagotavlja redno izobraževanje oz. usposabljanje za kadre;
 • da lastnikom zagotavlja varnost upravljanja z njihovo nepremičnino in njihovimi sredstvi;
 • da je knjiženo stanje rezervnega sklada na zadnji dan poslovnega leta skladno s stanjem na transakcijskem računu;
 • da za delitev stroškov upravljanja uporablja programsko opremo priznanih dobaviteljev;
 • da ima vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja;
 • da ima poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve v skladu s predpisi RS.

 

 

OBVESTILO: URADNE URE

URADNE URE PODJETJA SO V NASLEDNJIH TERMINIH:

 

Ponedeljek 13. 00 – 15. 00

Sreda             8. 00 – 10. 00

                       14. 00 – 16. 00

Petek             8. 00 – 10. 00

 

Za vse stranke smo dosegljivi:

 • v času uradnih in neuradnih ur na telefonski številki 03/71-21-360
 • na e-naslovih info@sipro.si, tajnistvo@sipro.si in ostalih e-naslovih
 • ali po dogovori na termin sestanka

 

NOV PRAVILNIK

Obveščamo vas, da velja NOV PRAVILNIK o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.
Več o pravilniku: https://www.uradni-list.si/1/content?id=123689

 

NOVOSTI PRI DELITVI STROŠKOV ZA TOPLOTO V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH

 

Pri obračunskih obdobjih, ki so se začela pred uveljavitvijo tega pravilnika, se spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo uporabljati s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.

 1. ČLEN (17. točka 1. odstavka) – natančno opredeljuje pojem ogrevane površine.

Ogrevana površina posameznega dela stavbe je zaprta in ogrevana neto tlorisna površina po SIST ISO 9836, razen neogrevanih kleti, garaž, balkonov, lož in teras.

 1. ČLEN (1. in 4. odstavek) –opredeljuje o katerih parametrih delitve stroškov ogrevanja odločajo etažni lastniki in katere podatke je upravnik oz. etažni lastniki dolžan posredovati izvajalcu delitve in obračuna.

Lastniki posameznih delov stavbe (v nadaljnjem besedilu: lastniki) odločijo o vrsti in tipu delilnikov, o izvajalcu delitve ter o začetku in trajanju obračunskega obdobja. Lastniki odločitev sprejmejo na zboru lastnikov ali s podpisovanjem listine.

Upravnik oziroma lastniki, če stavba nima upravnika, izvajalcu delitve in izvajalcu obračuna za posamezne dele stavbe posredujejo podatke o številu oseb, o ogrevanih površinah, o višinah in o celotnih toplotnih izgubah iz 15. člena tega pravilnika.

 

 1. ČLEN – določa osnovni porabniški delež na podlagi delilnikov

Osnovni porabniški delež je razmerje med indicirano porabljeno toploto posameznega dela stavbe in seštevkom indicirane porabljene toplote vseh posameznih delov stavbe, ločeno za ogrevanje in za pripravo tople vode.

Indicirana porabljena toplota posameznega dela stavbe se določi na podlagi razlike odčitkov delilnikov na koncu in začetku obračunskega obdobja.

 1. ČLEN – deleži na podlagi delilnikov za pripravo tople sanitarne vode

Porabniški deleži za pripravo tople vode posameznega dela stavbe na podlagi delilnikov se izračunajo s preračunom osnovnih porabniških deležev na število uporabnikov, za katere so na voljo odčitki z delilnikov za stanovanjske dele stavbe, oziroma na ogrevano površino, za katero so na voljo odčitki z delilnikov za poslovne dele stavbe, po enačbi:

za posamezni stanovanjski del

oziroma

za posamezni poslovni del,

pri čemer je:

di: porabniški delež i-tega posameznega dela stavbe za pripravo tople vode,

do,i: osnovni porabniški delež i-tega posameznega dela stavbe

ΣNd: vsota števila uporabnikov tistih stanovanjskih delov stavbe, za katere so na voljo odčitki z delilnikov,

ΣAd: vsota ogrevane površine tistih poslovnih delov stavbe, za katere so na voljo odčitki z delilnikov (m2),

ΣN: vsota števila uporabnikov vseh stanovanjskih delov stavbe,

ΣA: vsota ogrevanih površin vseh poslovnih delov stavb (m2).

 

 1. ČLEN – korekturni faktorji

Korekturni faktorji se določijo glede na celotne toplotne izgube posameznih delov stavbe, določene na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Pri izračunu celotnih toplotnih izgub se za toplotne prehodnosti transparentnih delov elementov zunanje površine stavbe privzamejo največje dovoljene vrednosti, skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Privzame se naravno prezračevanje posameznih delov stavbe s stopnjo izmenjave zraka 0,50 h-1. Korekturni faktorji posameznih delov stavbe se izračunajo po enačbi:

¸

pri čemer je:

–        QL,ref:   celotne toplotne izgube referenčnega dela stavbe, pri čemer je referenčni del stavbe tisti del stavbe, ki ima najmanjše celotne toplotne izgube na enoto ogrevane površine (kWh),

–        Aref:          ogrevana površina referenčnega dela stavbe (m2),

–        QL,i:          celotne toplotne izgube i-tega posameznega dela stavbe (kWh),

–        Ai:             ogrevana površina i-tega posameznega dela stavbe (m2).

 

Korekturni faktorji se ponovno določijo, če se izvedejo posegi na zunanjem ovoju stavbe, ki imajo vpliv na celotne toplotne izgube.

Ne glede na določbo prvega odstavka 15. člena, se korekturni faktorji, določeni na podlagi Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 7/10 in 17/14 – EZ-1; pravilnika iz leta 2010 in 2014) uporabljajo do 1. januarja 2025.

 

 1. ČLEN – omejitev porabniških deležev

Porabniški deleži za ogrevanje, določeni v četrtem odstavku 15. člena pravilnika, ki so nižji od 40 % deleža ogrevane površine, se zaradi zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev posameznega dela stavbe zvišajo na 40 % deleža ogrevane površine.

Porabniški deleži za ogrevanje, določeni v četrtem odstavku 15. člena  pravilnika, ki so višji od 300 % deleža ogrevane površine, se znižajo na 300 % deleža ogrevane površine.

 

 1. ČLEN – končni porabniški delež

Porabniški deleži posameznih delov stavb za ogrevanje, določeni v skladu z 11., 12., 15. in 18. členom tega pravilnika, ter porabniški deleži posameznih delov stavb za pripravo tople vode, določeni v skladu z 11., 12. in 14. členom tega pravilnika, se, ločeno za ogrevanje in pripravo tople vode, preračunajo na končne porabniške deleže, tako da je njihova vsota enaka 1, po enačbi:

pri čemer je:

–           dkon,i:   končni porabniški delež i-tega posameznega dela stavbe,

–           di:        porabniški delež i-tega posameznega dela stavbe,

–           ∑d:      vsota porabniških deležev vseh posameznih delov stavb.

 

 

Uporabne povezave:

–        http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12890

–        http://enerkon.si/wp-content/uploads/2015/01/Razlaga_razdelilnika.pdf

–        http://enerkon.si/wp-content/uploads/2015/01/Vzorec-1.pdf

–        http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/delitev_stroskov/pravilnik_delitev_stroskov_qa_okt_2016.pdf

–        http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/delitev-stroskov-za-energijo/pravilnik-delilniki/pojasnilo-2016/

 

PREGLEDI – POŽARNA VARNOST V OBJEKTIH

V skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu pred požarom in pravilnik o požarnem redu) ter sprejetim internim požarnim redom za objekte, je najmanj enkrat letno potrebno pregledati stanje požarne varnosti v objektih (ustrezna namestitev gasilne opreme, nezaloženost evakuacijskih poti, odstranjevanje gorljivih materialov, skladiščenje in hranjenje  vnetljivih snovi, stanje kotlovnic,….). Pregled opravi pooblaščena oseba za požarno varnost z ustreznim dovoljenjem za delo. Le-ti se bodo pričeli z mesecem decembrom 2012

OBVESTILO O DOLOČITVI KLJUČA ZA RAZDELITEV OBRATOVALNIH STROŠKOV

Obveščamo vas, da je 1. decembra 2009 začel veljati Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih zgradb (Uradni list RS 60/2009), ki določa ključe za razdelitev OBRATOVALNIH STROŠKOV.

Pravilnik si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.uradni-list.si/1/content?id=93454 Na tej spetni povezavi je tudi obrazec za spremembo števila uporabnikov posamezne enote.

Z novembrom 2011 se je spremenil 28. člen, ki sedaj določa: Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje da jo uporablja en uporabnik.