sipro sipro sipro
Novice
Ogrevanje
Več ..

Splošna obvestila
Več ..

Kurilni odbor Žalec
Več ..

Zeleni nasvet
AquaVallis
Več ..

Biomasa
Več ..

Eko pisarna
Več ..

 
Novice | Zadnja novica
Natisni
Novice
Ogrevanje


NOV PRAVILNIK O NAČINU DELITVE IN OBRAČUNU STROŠKOV ZA TOPLOTO V STANOVANJSKIH IN DRUGIH STAVBAH Z VEČ POSAMEZNIMI DELI


V novembru 2015 je bil sprejet nov Pravilnik (objavljen v Ur.l.RS št. 82/2015) o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, kateri je začel veljati z mesecem novembrom oz. decembrom 2015.

Nov pravilnik je sicer prinesel nekaj sprememb, ki pa bistveno ne bodo vplivale na način delitve. Dodatnih obstoječih dogovorov ne bo, glede delitve stroškov ogrevanja, sicer pa se bodo zmanjšale pristojnosti lastnikov stanovanj. Poglavitne spremembe so predvsem na strani izvajalcev delitve, ki imajo na podlagi novega pravilnika možnost samostojnega določanja nekaterih parametrov pri izračunu delitve, kot so:
- določanje razmerja med deležem po površini in deležem po porabi (med 20% in 50 %), o določitvi korekcijskih faktorjev (določitev samo na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah), razmejitev toplote za ogrevanje in toplo vodo,…idr.
Pravilnik rešuje tudi težave v primeru velikih odstopanj v porabi in sicer, če je posameznih delov stavb z vgrajenimi delilniki, ki nič ali malo ogrevajo (do 40 % povprečja na posamezni del stavbe), več kot polovica, se obračun delitve stroškov izvede v celoti po površini stanovanj.
Če pa taka stanovanja z malo porabo toplote skupaj obsegajo manj od 50 % skupne ogrevalne površine, se obračun delitve stroškov izvede po delilnikih v skladu z ostalimi določbami pravilnika.
Obračun po površini se lahko izvede tudi v primeru, če je porabniški delež vsaj enega posameznega dela stavbe večji od petkratnika deleža ogrevane površine istega posameznega dela stavbe. V tem primeru je potrebno preveriti delovanje delilnikov in potrebno je izvesti pregled ogrevalnega sistema.
S to določbo je zakonodajalec hotel zmanjšati nepravično delitev stroškov za ogrevanje v primerih, ko je v stavbi veliko praznih stanovanj ali pa ko je v prehodnih obdobjih zunaj še toplo in stanovanja ogreva le manjši del stanovalcev. Po starem pravilniku so v tem primeru celotne stroške nosili le nekateri stanovalci.
Izpostavili bi mogoče ravno zadnje navedeno, saj naj bi vsi etažni lastniki (po Stanovanjskem zakonu) svojo lastninsko pravico na posameznem delu stavbe izvrševali na način, ki najmanj moti etažne lastnike drugih posameznih delov, kar pomeni da morajo uporabljati stanovanje tako, kot je projektirano, med drugim tudi, da ga morajo ogrevati na projektirano temperaturo. Gre nekako za skupno rabo stavbe (skupno sobivanje), tudi toplote, ki prehaja med enotami in ne more biti obračunana samo po porabi.
V kolikor pa so stanovalci enotni, pa pravilnik določa spremembo in sicer s 100 % soglasjem se lahko stroški ogrevanja delijo drugače, kot ga predvideva pravilnik in o tem obvestijo izvajalca delitve.
 Več informacij o samih spremembah, obrazložitvah pravilnika lahko dobite pri vašem upravniku in na spletni strani www.sipro.si, kot tudi na spletnih povezavah:

https://www.gzs.si/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/Novice/ArticleId/50300/pojasnila-pravilnika-o-nacinu-delitve-in-obracunu-stroskov-za-toploto-ul-rs-8215


http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/delitev-stroskov-za-energijo/






SOLASTNIKI TOPLOVODNEGA SISTEMA,
PRIKLJUČENI NA CENTRALNO KOTLOVNICO V ŽALCU

ZADEVA: Preskrba mesta Žalec s toplotno energijo 


V zadnjem obdobju se na nas obrača večje število vprašanj v zvezi z obnovami toplovodnega sistema in razširitvijo toplovodnega sistema v Žalcu. Podjetje SIPRO, d.o.o. upravlja s centralno kotlovnico že 20 let. Ukinjene so bil 4 lokalne kotlovnice, večstanovanjske zgradbe pa priključene na toplovodno razvodno omrežje mesta Žalec. V tem času je bilo izvedenih večje številu vzdrževalnih del kakor tudi vgrajen centralni nadzorni sistem delovanja kotlovnice s povezavo do vseh uporabnikov. Prešli smo na porabo energenta iz EL kurilnega olja na zemeljski plin, ki je tudi cenejši. S temi posegi smo uspeli zmanjšati porabo energenta za več kot 20 % na letnem nivoju. Posebno želimo poudariti, da se s tem ni zmanjšala kvaliteta ogrevanja uporabnikov.

V letošnjem letu je v izdelavi strategija razvoja občine Žalec 2014 - 2020. Sestavni del srednjeročnega programa je tudi zagotavljanje preskrbe občine s toplotno energijo. V strategijo razvoja smo vključili razširitev toplovodnega omrežja Žalec jug (novi uporabniki: Zdravstveni dom Žalec in Okrajno sodišče Žalec); sever (priključitev celotne soseske, ki je trenutno priključena na kotlovnico Cankarjeva 5). Predvidena je tudi možnost priključitve nove soseska Žalec zahod. Posebno želimo poudariti, da stroške priključitve novih uporabnikov ne nosijo uporabniki toplovodnega sistema, ki so že priključeni na centralni ogrevalni sistem. Predvidene priključitve novih uporabnikov bodo v letu 2013 (ZD Žalec in OS Žalec), v letu 2014 soseska Cankarjeva 5, razširitev na Žalec zahod pa je predvidena do leta 2020. Z izdelavo omenjene strategije smo seznanili Kurilno odbor za mesto Žalec kakor tudi Kurilni odbor kotlovnice Cankarjeva 5. V zvezi s tem so sprejeti določeni sklepi, kateri nas zavezujejo k izvajanju opravil, kot narekujejo lastniki kotlovnic. V pripravi je tudi projekt kogeneracije katera bo nameščena v kotlovnici Čopova BŠ. Vse aktivnosti so usmerjenje k zmanjšanju stroškov proizvodnje toplotne energije.

Istočasno se izvajajo potrebna vzdrževalna dela na toplovodnem razvodnem omrežju saj je že njegova starost več kot 20 let. Tako je potrebno postopoma zamenjati klasično izvedbo omrežja s predizoliranimi cevmi. S tem se bo dodatno zmanjšala izguba toplote in s tem tudi poraba energenta, kar vpliva tudi na ceno prodane toplotne energije. V letošnjem letu smo že obnovili dotrajano razvodno omrežje od Gasilskega doma Žalec do jaška ulice Florjana Pohlina. V letu 2014 bo potrebno zamenjati razvodno omrežje od jaška Florjana Pohlina do zgradb Florjana Pohlina 1-4. V letu 2015 se predvideva tudi obnova razvodnega omrežja od centralne kotlovnice ulice Heroja Staneta do povezave s kotlovnico Čopova BŠ.

Za vsa obnovitvena dela iščemo večje število ponudb. Najugodnejšo ponudbo za obnovitvena dela predlagamo v potrditev Kurilnemu odboru. Uporabniki so in bodo obremenjeni glede na solastniški delež zgradbe, ki je izračuna na osnovi odjemne moči uporabnika. Za vse uporabnike je bila izdelana analiza priključnih moči že v letu 1997. Glede na to, da se izvajajo določeni posegi na večstanovanjskih zgradbah kakor tudi javnih zgradbah, s ciljem zmanjšanja izgub toplotne energije, bo potrebno tudi izdelati novo analizo priključnih moči. Jasno pa želimo poudariti, da brez soglasja solastnikov (preko Kurilnega odbora, ki zastopa lastnike) centralne kotlovnice za mesto Žalec ne bomo posegali v obstoječi sistem ogrevanja mesta.

TOPLOVODNO OMREŽJE ŽALEC-KOTLARNA CENTER

 predvidene razširitve in obnove toplovoda ŽALEC 2013/2020

leto

odsek

obnova/razširitev

cca dolžina

2013

Fl. Pohlina do sodišča, ZD

razširitev

290 m

2013

Gasilski dom- Fl.Pohlina

obnova

320 m

2014

Jašek KD - I.OŠ

obnova

135 m

2014

I.OŠ, kotlovnica Velenjska

razširitev

230 m

2014

Kidričeva - kotlovnica

obnova

 85 m

2014

Fl. Pohlina -  Bratov Letonja

obnova

160 m

2014

TC-banka Celje

obnova

20 m

2015

Kidričeva - kotlovnica

obnova

230 m

2016

Kotlovnica -  Mestni trg

obnova

260 m

2017

Kotlovnica-Heroja Staneta

obnova

260 m

2018

Kotlovnica-kulturni dom

obnova

190 m

2019

Kidričeva - Bevkova

obnova

276 m

2020

Kidričeva 2 do 7

obnova

188 m


sipro
© 2008 Vse pravice pridržane. SIPRO d.o.o.